ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ
งานนโบายและแผน
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
การป้องการการทุจริต
งานนักทรัพยากรบุคล
เฟสบุ๊ค อบต
หัวข้อหลัก
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรม โครงการธนาคารขยะ  โครงการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งขยะการคัดแยกขยะการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปี พ.ศ 2567 เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนของชุมชนเป็นสังคมปลอดขยะส่งเสริมเน้นการกำจัดขยะซึ่งเป็นการกำจัดที่ยั่งยืนลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทางและนำเอากลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
  นายณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองโพธิ์ และชาวตำบลเมืองโพธิ์ ได้จัดประเพณีแซนตาจะเซราะ ณ ศาลตายายประจำหมู่บ้าน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในชุมชน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์"จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอห้วยราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
นาย ณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เป็นประธานจุดธูปเทียน และร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเมืองโพธิ์
นายณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม แซนโดนตา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญ ประจำปี 2566
นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอห้วยราช เป็นตัวแทนผู้ว่าฯจุดเทียนธูป ดำเนินโครงการ "บุรีรัมย์ร่วมใจธำรงพระพุทธศาสนาด้วยการรักษา พระสัทธรรม" เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติในมิตีความมั่นคงด้านศาสนา (พระพุทธศาสนา)เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติต้านความมั่นคง โดยกำหนดจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาฟังธรรม" ในหัวข้อ "เปิดธรรม ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอหัวยราช จังหวัดบุรีวัมย์
นายณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
สำนักทะเบียนอำเภอห้วยราช ได้จัดทำโครงการบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักทะเบียนอำเภอและเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" หรือ "ไทยดี" ซึงเป็นการพัฒนามาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และเป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัลให้ "สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"เพื่อให้การบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่และการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อำเภอห้วยราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์  ได้จัดโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ณ  ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง  และ วัดอาเจียง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
วันแม่แห่งชาติวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆได้แสดงความรักอันบริสุทธิ์แด่แม่และแสดงความกตัญญูของลูก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลเมืองโพธิ์
งานทำบุญวันคล้ายวันมรณะภาพ อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองโพธิ์ นำโดยท่านณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนณวัดบ้านเมืองโพงตำบลเมืองโพธิ์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 นำโดยท่านณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล คณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตามโครงการแห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ขณะกรรมการเข้าตรวจ LPA องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
ท่าน ณรงค์ พารื่นรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ และผู้บริหาร ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เพื่อรับรายงานการทำงาน ติดตามงานแต่ละกอง และแนะนำการทำงาน
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและกำจัดขยะให้ถูกวิธี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการควบคุมโรคและไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ซึ่งได้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมู่บ้านภายในตำบลเมืองโพธิ์ วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสภา
อำนาจหน้าที่
คำร้องต่างๆ
งานบริการ
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
กฎหมายหน้ารู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.239.9.151
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,116,655

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

สาระอื่นๆ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983   Fax : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.