ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ
งานนโบายและแผน
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
การป้องการการทุจริต
งานนักทรัพยากรบุคล
เฟสบุ๊ค อบต
หัวข้อหลัก
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งชันกีฬาประคำบล ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชอมแซมถนนโดยปรับเกรต ภายในตำบลเมืองโพธิ์ จำนวน ๘ จุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ รอบสระหนองโสน ต.เมือง โพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดหนองละหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ยกระดับ) จากบ้านกิ่งดาว- นาง สวงศ์ ถนอมรัมย์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลีก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านชยาดา - บ้าน ยายเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้นจุดนาตาแหวน โคยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำจุดนานางภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ .๒.... (เดือน .มกราคม. พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม. พ.ศ. ๒๕๖๖)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านพูนสุขถึงห้วยกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     บบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน...ตุลาคม.พ.ศ. 2565 - มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     รายละเอียดแนบทัายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือก และสาระสำกัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำใตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือธันวาคม พ.ศ. 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกเสริมถนน คอนกร็ตเดิมบ้านพูนสุข หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแชมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ ๘ ซอยข้างบ้าน นางอัญชิสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านประดู่ หมู่ ๔ (ถนนสายไปบ้านน้ำ อ้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพูนสุข ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเหนือ หมู่ ๕ (สายหนองระหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ (ถนนสายไป กระท่อมตามี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลดิกเสริมถนนคอนกรีตเดิมบ้านพูนสุข หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ และซัมเมอสระบบประปาเปิดอ่าน
     จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อ คสล. จำนวน 6 ท่อน บ้านพูนสุข หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทาง ขึ้น-ลง ฝายน้ำล้น บริเวณ บ้านปะคำ หมู่ที่2เปิดอ่าน
     โครงการปรับเกรดถนนดินโดยลงหินคลุกและถนนลูกรัง พร้อมทำความสะอาดผิวถนนเปิดอ่าน
     จ้างเหมาขุดลอกทางน้ำ และวางท่อระบายน้ำ คสล.เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มวางท่อวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำเปิดอ่าน
     จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่7เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 8 บ้านไผ่่น้อยเปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)เปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มแซ่ไดโว่)เปิดอ่าน
     ประกาศ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 7) ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ จ้างเหมาโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเหนือ หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีตบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 1 (สายข้างหนองทำนบ)เปิดอ่าน
     ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสภา
อำนาจหน้าที่
คำร้องต่างๆ
งานบริการ
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
กฎหมายหน้ารู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.239.9.151
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,116,599

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

สาระอื่นๆ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4983   Fax : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.