ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ
งานนโบายและแผน
งานการเงิน
งานเลือกตั้ง
งานนักทรัพยากรบุคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
การป้องการการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 2425
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567


  หน้าแรก     ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านยายกร - บ้านนายสนธยา หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองเหนือ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริทารสวนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางห่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอ ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ยกระดับ) บ้านนาย บรรจง จะชันรัมย์ - นายลอง ทะเลิงรัมย์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอหัวยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งชันกีฬาประคำบล ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชอมแซมถนนโดยปรับเกรต ภายในตำบลเมืองโพธิ์ จำนวน ๘ จุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ รอบสระหนองโสน ต.เมือง โพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดหนองละหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ยกระดับ) จากบ้านกิ่งดาว- นาง สวงศ์ ถนอมรัมย์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลีก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านชยาดา - บ้าน ยายเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้นจุดนาตาแหวน โคยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำจุดนานางภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ .๒.... (เดือน .มกราคม. พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม. พ.ศ. ๒๕๖๖)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านพูนสุขถึงห้วยกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     บบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน...ตุลาคม.พ.ศ. 2565 - มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     รายละเอียดแนบทัายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือก และสาระสำกัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำใตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือธันวาคม พ.ศ. 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกเสริมถนน คอนกร็ตเดิมบ้านพูนสุข หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแชมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ ๘ ซอยข้างบ้าน นางอัญชิสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านประดู่ หมู่ ๔ (ถนนสายไปบ้านน้ำ อ้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพูนสุข ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเหนือ หมู่ ๕ (สายหนองระหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ (ถนนสายไป กระท่อมตามี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลดิกเสริมถนนคอนกรีตเดิมบ้านพูนสุข หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ และซัมเมอสระบบประปาเปิดอ่าน
     จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อ คสล. จำนวน 6 ท่อน บ้านพูนสุข หมู่ที่ 3เปิดอ่าน
     จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทาง ขึ้น-ลง ฝายน้ำล้น บริเวณ บ้านปะคำ หมู่ที่2เปิดอ่าน
     โครงการปรับเกรดถนนดินโดยลงหินคลุกและถนนลูกรัง พร้อมทำความสะอาดผิวถนนเปิดอ่าน
     จ้างเหมาขุดลอกทางน้ำ และวางท่อระบายน้ำ คสล.เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มวางท่อวางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำเปิดอ่าน
     จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเปิดอ่าน
     จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่7เปิดอ่าน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 8 บ้านไผ่่น้อยเปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)เปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มแซ่ไดโว่)เปิดอ่าน
     ประกาศ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 7) ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ จ้างเหมาโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเหนือ หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีตบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 1 (สายข้างหนองทำนบ)เปิดอ่าน
     ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
ประชาสัมพันธ์
งานสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มืองานบริการ
คำร้องต่างๆ
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
อำนาจหน้าที่
กฎหมายหน้ารู้
แบบสอบถาม
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,382,406

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

สาระอื่นๆ
คู่มือ/แนวทางการให้บริการ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
128 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 0 4463 4982-3   Fax : 0 4463 4983
Email : Muangphoe128@gmail.com เว็บไซต์www.muangpho.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.